Hledat

Školní řád

Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon).


Školní řád upravuje:

  • provozní a vnitřní režim
  • práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
  • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
  • podmínky zacházení s majetkem školy