Hledat

Co nabízíme

Logopedickou péči

V naší škole nabízíme dětem nadstandardní péči ve dvou logopedických třídách.
V každé třídě je zapsáno 12 dětí. Pracují zde tři logopedické asistentky, které mají potřebné odborné vzdělání i mnohaletou zkušenost. Odborným garantem je klinický logoped PaedDr.Blanka Gruberová, která pravidelně navštěvuje tyto třídy a vede logopedickou nápravu dětí. Učitelky systematicky cvičí s každým dítětem. Cvičení doplňují  grafomotorickou, zrakovou, či sluchovou hrou. Pro tuto činnost je nezbytná dobrá spolupráce s rodiči, kterou velmi oceňujeme.
V těchto třídách se pracuje podle Školního vzdělávacího programu, jako na ostatních třídách. Menší počet dětí dává větší prostor pro rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky a celkový rozvoj dítěte.
V ostatních třídách se zařazují preventivní logopedická cvičení hravou formou.

Jógu

Jógová cvičení provádíme na naší mateřské škole již od roku 1995. Cílem jógy u dětí předškolního věku, je:
upevňovat návyk správného držení těla

  • dýchání nosem
  • zlepšovat celkovou nervosvalovou koordinaci
  • rozvíjet celkový cit pro svalové napětí a uvolnění
  • cvičit schopnost soustředit se
  • vést děti k duševní rovnováze

Nejde jen o fyzické cvičení, ale i o duševní hodnoty dětí. Jednotlivé cviky jsou prováděny  přiměřenou poutavou motivací (květiny, zvířátka, pohádkové postavy).

Ve třídách jsou prvky jógy zařazovány v tělovýchovných chvilkách. Uplatňováním jógových cvičení se daří působit na uklidnění psychiky dětí ,vede k pozitivním sociálním návykům a rozvoji schopnosti empatie.

Hudebně – pohybový kroužek „Kralovánek“

Tento kroužek je určen výhradně pohybově a rytmicky nadaným dětem. Lze do něho zapojit 12 dětí a vedou jej paní učitelky Jaroslava Jandová a Petra Soukupová, které si děti z předškolních tříd vybírají samy.
Děti se scházejí každé úterý v době od 13:00 – 14:00 hod. Společně připravují hudebně dějové náměty, které pak pohybově realizují. Potřebné kostýmy a kulisy, které financuje mateřská škola, zhotovují samy učitelky. Pro činnost kroužku je důležitá spolupráce s rodiči (doprovod dětí na vystoupení, úprava kostýmů apod.)

„Kralovánek“ vystupuje nejen na školních akcích, ale také na akcích pro veřejnost (vánoční a jarní besídka pro důchodce v Lidovém domě v Kralovicích, vystoupení v Domě sociální péče v Kralovicích a zahájení jarního programu na Dni řemesel v Mariánské Týnici).
Také se pravidelně zúčastňuje oblastní  přehlídky mateřských škol „Mateřinka“ s velmi pěknými výsledky (účast na celostátním festivalu „Mateřinka“ v Nymburce)

Pěvecký kroužek „Kralovická koťata“

Tento kroužek je určen dětem, které rády a dobře zpívají. Vedou jej paní učitelky Miroslava Romová a Taťána Fojtíková. Děti se scházejí pravidelně ve středu po obědě v době od 12.30 do 13.00 hodin. Počet dětí je omezen na 25. Kroužek reprezentuje školku dvakrát do roka při veřejných vystoupeních v kulturním domě. Rodiče mohou své dítě přihlásit u třídní učitelky.

KROUŽKY JSOU ZDARMA.

Plavání pro děti předškolního věku

Plavecké lekce navštěvují  předškolní děti.

Předplavecký výcvik probíhá v Základní škole v Kaznějově v 10ti lekcích  s odborným vedením. Děti dojíždějí v počtu 20 jedenkrát týdně, skupiny se střídají.  Kurzovné i cestu hradí rodiče dětí. Děti jsou nadšené, plavání probíhá hravou formou motivačním cvičením, s vhodnými a zajímavými plaveckými pomůckami.

Poradenství

Mateřská škola nabízí spolupráci s těmito odborníky

  • klinický logoped PaedDr. Blanka Gruberová - pravidelné návštěvy školy (vždy úterý)
  • Mgr. Šárka Čechurová z Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, možnost návštěvy každé úterý v Základní škole v Kralovicích (po telefonické domluvě)
  • pravidelné besedy pořádané pro rodiče i učitelky na téma výchova dětí
  • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky dle situace a žádosti rodičů
  • výchovné poradenství ve škole – možnost kontaktovat učitelku - Taťánu Fojtíkovou  (III. třída „U Medvídků“)

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Únor 2018 19:22)