Aktuality

ČARODĚJNÝ SVÁTEK

Poslední dubnové dny patří tradiční oslavě vítání jara v podobě sletu čarodějných bytostí a stavění májky. Na školní zahradě se kouzlilo, létalo na koštěti, zpívalo a tančilo s doprovodem hudebních nástrojů. Při velkém veselí byla postavena nazdobená májka, která nese symboly sedmi tříd naší školy. Radostná zábava pokračovala na stanovištích, kde si děti prověřovaly čarodějné znalosti a dovednosti, které byly po zásluhách odměněny.

Děkujeme všem rodičům za vstřícnou spolupráci při přípravě čarodějných kostýmů pro děti a osloveným tatínkům za pomocnou ruku při stavění májky.

INOVACE 4.0 – INOVATIVNÍ DUBEN MĚSTA KRALOVICE

Ve středu 10. dubna v Lidovém domě v Kralovicích se uskutečnila akce pořádaná městem Kralovice v rámci projektu MAP IV. s názvem ,,Inovativní duben města Kralovice.“ Jednalo se o vzdělávací program na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání dětí mateřských škol, badatelské výuky, technických kompetencí a kooperativního učení.
 
Na stanovištích byly pro děti připravené robotické sestavy s úkoly pomocí programování krokem, barevným kódem a aplikací. Ve spolupráci s lektorem si děti mohly sestavit dráhy a pomocí programování si zvyšovat dovednosti v oblasti a návaznosti na novou informatiku 4.0
Garantem vzdělávacího programu je Akademie techniky 4.0 a město Kralovice

 

VÍTÁNÍ JARA

V neděli 7. dubna děti z pěveckého a hudebně pohybového kroužku přispěly svým kulturním programem na akci ,,Vítání jara“  v Lidovém domě Kralovice, která byla pořádaná pro důchodce a širokou veřejnost. 

Pěvecký kroužek zazpíval pásmo písní s jarním motivem a malí tanečníci zatančili dvě písně na melodie z filmové pohádky ,,Tajemství staré bambitky.“

Obě vystoupení přinesla všem přítomným příjemný prožitek a radost z probouzejícího se jara.

 

PŘEDŠKOLÁCI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve středu 3. 4. a ve čtvrtek 4. 4. před zápisem do prvních tříd měli nejstarší mateřáčci možnost nahlédnout do prostředí Základní školy Marie Uchytilové Kralovice a seznámit se s prostory celého areálu školy, které budou již od září navštěvovat. Po zajímavé prohlídce se děti shromáždily ve vestibulu školy, kde zhlédly pestrý program žáků z pátých tříd připravený svými pedagogy. Na závěr se předškoláci zapojili do tance se školáky a společně ukončili příjemně prožité dopoledne. 

Děkujeme žákům i pedagogům za jejich přívětivost a snahu pomoci budoucím školákům se vstupem do základní školy.

 

POLICEJNÍ UKÁZKA ZÁSAHU

V úterý 26. března se všichni mateřáčci shromáždili na zahradě naší školy, kde na ně čekali policisté ZZC Bálková, aby je seznámili s policejní prací a zároveň jim předvedli ukázku zásahu psovoda se zadržením pachatele. Umožnili dětem i prohlídku technické výzbroje a policejního auta. Největším překvapením bylo malé přítulné štěně, které se teprve učí být aktivním pomocníkem zkušených policistů.

 Pestrý program se stal pro nás krásným zážitkem a obohacením o nové poznatky. 

 

 

Děti z pěveckého kroužku „Kralovická koťata“ vystoupily 22.3.2024 v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Pásmem písní zahájily oživlou prohlídku „Velikonoce v muzeu“. I přes to, že se sboreček nesešel v plném počtu díky nemocnosti dětí, podali malí zpěváčci skvělý výkon, který byl odměněn vřelým potleskem publika.  

 

DĚTI VE SVĚTĚ ZÁBAVY A SPORTU

V pátek 22. března děti z pěti tříd naší školy navštívily volnočasové centrum Area-,,D“ v Plzni, kde byl pro ně připraven bohatý program v podobě zdolávání zábavných atrakcí a sportování na multifunkčním hřišti v hale. 

Pod vedením instruktorů se děti hravou formou seznamovaly s pozemním hokejem, při kterém si vyzkoušely manipulaci s hokejkou a soupeření v týmu. Velký zápal pro hru se vzájemným povzbuzováním odrážel spokojenost a radost dětí z pohybových aktivit. Překonávání připravené překážkové dráhy a závodivé hraní s míčky bylo pro děti sportovním zpestřením a zároveň ověřením svých možností.

 V herní části haly plných skluzavek, průlezek a trampolín si děti užily volnou zábavu spojenou se zkouškou zdatnosti, odvahy a samostatnosti. Byly k nezastavení a jejich smích svědčil o tom, že v pohybu jsou rády. 

 

NÁVŠTĚVA KOSTELA

V pátek 22.12. děti z mateřské školy navštívily kralovický kostel sv. Petra a Pavla, kde si uvnitř prohlédly jesličky, vyslechly betlémský příběh o Ježíškovi a společně si zazpívaly vánoční koledy s varhanním doprovodem.
Nahlédnutí do kostelních prostorů v předvánočním čase se stalo pro mateřáčky již každoroční tradicí.

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce.

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ

V neděli 3. 12. odpoledne mateřáčci z tanečního a pěveckého kroužku zahájili na kralovickém náměstí městský adventní program. Všem přítomným předvedli svá vánoční vystoupení, s kterými naladili sváteční atmosféru blížících se Vánoc.

Děti z Kralovánku zatančily dvě skladby pod názvem ,,Vánoční čas“ a Kralovická koťata zazpívala soubor písní s názvem ,,Zimní nálada.“

S tímto programem se děti představily veřejnosti i v sobotu 9. 12. v Mariánské Týnici na akci Advent v muzeu s tematickou výstavou Tradiční české Vánoce, kam byly srdečně pozvány a za svůj ,,um“ následně odměněny velkým potleskem. 

 Ve středu 13.12. pokračovali malí tanečníci z Kralovánku s adventním vystoupením v DSP Kralovice, kde rozdávali radost klientům i zaměstnancům v podobě připraveného pásma básní, písní a tanečků. S vánočním přáním a vzájemným předáním vyrobených dárečků se podtrhl krásný čas plný lidskosti, obdarování a kouzel, na který čekají nejen děti, ale každý z nás. 

KRÁSNÉ VÁNOCE

 

BUBNOVÁNÍ S LEKTOREM

V úterý 30. 10. si všechny děti v mateřské škole vyzkoušely bubnovat na africké bubny Djembe. Pod vedením lektora se seznámily s možnými rytmy, s pohybovým vyjádřením rytmické hudby, s tempem a sílou zvuku. Soutěživou formou si ověřovaly svoji včasnou reakci na změnu. Zábava byla veliká – poslouchalo se, muzicírovalo a tančilo. Radostné uvolnění dětí vedlo k jejich spokojenosti a k posílení jejich hudebního cítění.

Program byl hrazen mateřskou školou z OP JAK (Operační program J. A. Komenský).

  

PŘEDNÁŠKA HASIČŮ A POLICISTŮ

V pátek 20. října se nejstarší děti zúčastnily plánované přednášky s praktickou ukázkou činností místních hasičů a policistů, kteří je přivítali ve svých uniformách v kralovické hasičské zbrojnici. Seznámili je se svou prací, technickým vybavením a zásahovými auty. Poučili děti o možném nebezpečí, jak mu předcházet a jak chránit své zdraví. Hravou formou si děti ověřily svoji zdatnost při hašení požáru, vyzkoušely si zásahový oděv, prozkoumaly technické vybavení vozů a obohatily své vědomosti o nové poznatky. Domů si odnášely nejen darované omalovánky, ale i svá rozhodnutí ve své budoucí profesi. 

Zajímavé a velmi přínosné dopoledne děti ztvárnily zpětnou vazbou ve svých výtvarných pracích, z kterých vyzařoval velký prožitek. 

  

Uspávání broučků na zahradě MŠ

V posledním říjnovém dni jsme si prožili na školní zahradě s našimi nejmladšími dětmi ze třídy U Medvídků a U Žabiček i s jejich rodiči podzimní zábavné odpoledne. Na tematicky připravených stanovištích si děti hravou formou s pomocí svých rodičů ověřovaly své pohybové dovednosti, soustředěnost a odvahu. Šikovnost svých dětských prstíků si vyzkoušely při výrobě broučků z přírodnin, které pak společně uložili k zimnímu spánku do shrabané hromady listí. Přednes básně s rozloučením posloužil jako ukolébavka, aby broučci našli krásné sny k přečkání chladných dnů v zimním období.

Po hravých aktivitách se všichni shromáždili u velkého ohniště k opékání buřtů a k chutnému hodování sladké odměny. Setkání rodičů s dětmi a s jejich učitelkami bylo provázeno dobrou náladou a radostí ze společného prožitku.

Tak tedy, broučkové, dobrou noc a na jaro těšíme se moc.