Filozofie školy

POHODA – POZNÁNÍ – POHYB

Každý den najít, vidět, objevit něco nového, dozvědět se, uvědomit si, pochopit…, a to vše přirozenou nenásilnou formou pomocí her, pohybových dovedností, písniček, výtvarnou tvorbou v pohodovém a kultivovaném prostředí.
K čemu naše děti vedeme?
Aby se nadále chtěly učit, nebály se řešit problémy, uměly komunikovat mezi sebou a s ostatními, uměly se pohybovat ve společnosti, poznávaly samy sebe a ve školce se jim líbilo.

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Jsou zapracovány ve Školním vzdělávacím programu, který vytvářel celý tým pracovníků školy. Vycházejí z požadavků na vzdělávání v ČR a z cílů předškolního vzdělávání, kterým je vytváření předpokladů pro pokračování v dalším vzdělávání dítěte, rozvíjení zdravého citového, rozumového, tělesného vývoje dítěte, osvojení si základních pravidel společenského chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Naše škola se snaží prostřednictvím prožitkového učení, spontánních i řízených činností, nabídkou vhodných námětů, pomůcek a her připravovat dítě na život.  Děti jsou na všech třídách podněcovány ke vzdělávání rozmanitými činnostmi. Podle potřeb a zájmu dětí je nastaven denní program, děti se spoluúčastní na jeho vytváření.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Mateřská škola je nezbytným doplňkem rodiny, dochází zde k prvnímu kontaktu dětí s vrstevníky a k přirozenému učení mezi nimi. Je to první instituce, kterou děti navštěvují. Snažíme se o vytváření důvěryhodného prostředí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a o navazování vzájemného kontaktu. Rodiče mají možnost účastnit se každodenního života ve školce svým vstupem do třídy, možností promluvit s učitelkami, v případě potřeby si sjednat  individuální  konzultaci s učitelkami, účastnit se akcí školy. Rodiče jsou prostřednictvím nástěnek a výstav prací  seznamováni  s činnostmi, které ve škole děti provádějí.