U Veverek

U Veverek

Věk: 5 – 7 let
Učitelky: Petra Soukupová 
                Hana Tobrmanová
Umístění třídy:  čtvrtý pavilon vpravo

Kdo si chce „U Veverek“ hrát, na pravidla musí dbát. Máme se tu všichni rádi a jsme velcí kamarádi.

Snažíme se o vytvoření fungujícího kolektivu, kde vládne klidná a kamarádská atmosféra. Podporujeme dětskou zvídavost, samostatnost, schopnost dětí najít své místo mezi ostatními. Kladame důraz na přátelství, komunikaci, porozumění, vzájemnou empatii, pomoc a spolupráci. Těšíme se na nové zážitky, které společné prožijeme.

 

PŘEJEME MAMINKÁM

S láskou si o druhé květnové neděli připomínáme svátek všech maminek, tak proč jim nepoděkovat za starostlivost a péči malým dárečkem? Děti k vlastnoručně vyrobenému dárku  přidaly i velké překvapení v podobě společné oslavy. Pozvaly své maminky k nám na návštěvu, kde je přivítaly a užily si s nimi tancování, hraní a zdobení napečených perníčků. Bylo to velmi příjemné a radostné odpoledne, které se zapsalo velkým prožitkem.

JAK SE JARO OZÝVÁ

Procházkami přírodou jsme zaznamenali změny kolem nás. Zima je poražena a život se vrací. Do tohoto procesu jsme aktivně vstoupili a podpořili jej vyháněním zimy, voláním sluníčka a vítáním života v novém cyklu. Rozvíjeli jsme smyslové vnímání, výtvarně vyjadřovali své představy, rozšiřovali slovní zásobu, prohlubovali rozlišovací schopnosti a osvojovali si poznatky o velikonočních zvycích a tradicích. 

Jarem nás většinou provází doba příprav na Velikonoce. Čas odpočinku končí a nastává čas činů. I my jsme nelenili a dali se s chutí do práce. Radost ze společných her, výrobků a aktivit nám přinesla příjemné jarní prožitky.

NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

V měsíci dubnu čeká budoucí školáky zápis do základní školy. Aby děti poznaly nové prostory co nejblíže, byly jim umožněny návštěvy hned dvě. Nejdříve si prohlédly celý areál školy-šatny, učebny, kancelář, kuchyň s jídelnou, družinu i tělocvičny. Dále následovalo velmi milé a příjemné překvapení se zpětnou vazbou. Žáci z pátých tříd si připravili pod vedením svých pedagogů dramatizaci tří pohádek, které budou součástí zápisu. Předškoláci tak mohou využít krásného prožitku z divadelního představení hraného dětmi při svém vyprávění vybrané pohádky.

V dalším týdnu směřovala druhá návštěva dětí přímo do třídy prvňáčků, kteří se pochlubili svými dovednostmi ve čtení, psaní, zpěvu, ale i souhře se svojí paní učitelkou. Mateřáčci měli možnost sledovat výuku, zapojit se do činností, vyzkoušet si sezení v lavici, prohlédnout si pomůcky žáků a školní prostředí, ve kterém se budou zanedlouho sami pohybovat.

Děkujeme pedagogům Základní školy Kralovice za jejich vstřícnost a spolupráci. Zpestřili a odlehčili dětem vstup k jejich budoucím školním povinnostem.

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

S masopustem přichází čas rozloučit se se zimou a přivítat jaro. Radujeme se a oslavujeme v průvodech masek a karnevalem, že jsme zimu přečkali a můžeme se těšit na novou sílu vracejícího se slunce a obrozující se přírody.

V masopustním období jsme v mateřské škole zhlédli divadelní představení, které nám otevřelo cestu do světa pohádek a nabídlo tak téma našeho karnevalu. Vyprávění pohádek s následnou dramatizací, vytvoření masek pohádkových postav a výtvarné ztvárnění děje nás vedlo k objevování dobra a zla s mravním ponaučením. Činnosti a pohybové aktivity vycházely z  jednotlivých příběhů, které děti vedly k prožitku a k zdokonalování jejich dovednostem (zdolávali jsme překážky, hledali správnou cestu, upekli bábovku Karkulce pro babičku, počítali koblížky,…) 

Karneval jsme prožili jako slavnost velké legrace, veselí a uvolnění. Děkujeme rodičům a prarodičům za pomocnou přípravu pohádkových kostýmů pro děti. Měli jsme tak všichni možnost, prožít i svou proměnu a znovu se vzájemně stmelit. 

NA TŘI KRÁLE – ZIMA STÁLE

Společný vstup do nového roku jsme oslavili velkým ohňostrojem – míčové hry s padákem, při kterých jsme vyslovovali svá přání. Zároveň nás tato aktivita vedla k zamyšlení nad starým rokem a k objevování protikladů (antonym) ve srovnání s rokem novým. Hráli jsme si se slovy, cvičili svá mluvidla a výtvarně vyjadřovali své představy. 

Nastal čas dát sbohem vánočnímu období společnou oslavou svátku Tří králů. Poslechem příběhu o třech mudrcích z východu a následných pochůzkách koledníků, výrobou koruny a zdoláváním překážek náročné cesty Tří králů si děti vyzkoušely svoji pozornost, zručnost a obratnost. Prožitkovým učením jsme se přenesli do zimního období, které se chystáme řádně prozkoumat. 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ aneb DOBA ČEKÁNÍ A PŘÍPRAV

S adventem přichází čas tajemství. Den je krátký, příroda spí, lidé bdí. Žijeme čas čekání na zázraky. 
Předvánoční téma je spojené s přípravami na nadcházející události. Povídáme si o rodině vlastní i svaté rodině z Betléma,
seznamujeme se zvyky a tradicemi Vánoc, posilujeme smyslové vnímání, paměť a rozvíjíme schopnost podělit se o zážitky a zkušenosti s ostatními. Hravým tvořením se učíme obdarovávat druhého, sdílíme společnou radost, zažíváme pocit napětí a překvapení. Těšíme se na Ježíška a pomalu uzavíráme kalendářní rok.

MARTIN JEDE JAKO PÁN

První náznak světla do potemnělých dní přiváží kůň svatého Martina. V této době plískanic se svatý Martin rozdělil s chudákem třesoucím se zimou o svůj plášť. Příběh nám přináší téma soucitu, rozdělení se a otvírá náš pohled k potřebným. Tvořivou dramatikou, rytmizací písní, objevováním rýmů ve slovech, pohybovým a výtvarným vyjadřováním k tématu jsme se těšili na první sníh.

BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ

Pohádkou ,,Jak se auto předhánělo s vlakem“ i divadelním představením ,,Jak se zelený panáček dostal na semafor“ jsme s dětmi otevřeli velkou diskusi o dopravě. Děti získávaly pomocí zábavných her nové vědomosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy, která vysvětluje bezpečné a ohleduplné chování v silničním provozu. Vytvářely si vztah ke zdraví, učily se vnímat nebezpečí a řešit jednoduché situace. Základní pravidla pohybu v dopravním prostředí děti přijímaly se zájmem a respektem. Uvědomily si, že doprava je všude kolem nás a my všichni jsme její součástí. 

CO JSTE HASIČI…

Návštěva kralovické hasičské zbrojnice upoutala pozornost dětí a zároveň rozšířila jejich poznatky o práci a technickém vybavení hasičů.

Zábavnou formou si děti ověřily svoji zdatnost, pohotovost a odvahu, která nesmí chybět v tomto povolání. Uvědomily si možná nebezpečí a hlavně, jak jim předcházet a chránit se.

Díky kralovickým hasičům jsme prožili krásné dopoledne a zpestřili si celý náš hasičský projekt.

ŠLAPU SI TO DO ŠKOLKY, PRO KLUKY I PRO HOLKY…

Záři je čas nových začátků a nového řádu. Prostřednictvím říkadel, seznamovacích a kontaktních her se snažíme o tvoření kamarádských vztahů a pravidel společného soužití.