Co nabízíme

Logopedickou péči

V naší škole nabízíme dětem nadstandardní péči v jedné logopedické třídě. V této třídě je zapsán menší počet dětí,než na běžné třídě. Pracují zde dvě logopedické asistentky, které mají potřebné odborné vzdělání i mnohaletou zkušenost. Odborným garantem je klinický logoped PaedDr.Blanka Gruberová, která pravidelně navštěvuje tuto třídu a vede logopedickou nápravu dětí. Učitelky systematicky cvičí s každým dítětem. Cvičení doplňují grafomotorickou, zrakovou, či sluchovou hrou. Pro tuto činnost je nezbytná dobrá spolupráce s rodiči, kterou velmi oceňujeme. V této třídě se pracuje podle Školního vzdělávacího programu, jako na ostatních třídách. Menší počet dětí dává větší prostor pro rozvoj řeči, hrubé a jemné motoriky a celkový rozvoj dítěte. V ostatních třídách se zařazují preventivní logopedická cvičení hravou formou.

Ambulance se nachází ve čtvrtém pavilonu, levý boční vchod (pohledem ke sportovišti za ZŠ Kralovice)

Ordinační a provozní doba: úterý   7:00 – 16:15  

PeaDr. Blanka Gruberová, klinický logoped, kontakt: 605 166 127
PhDr. Bc. Blanka Gruberová, Ph.D, klinický logoped, kontakt: 737 103 565
Mgr. N. Jedličková, kontakt: 737 103 565

 

Hudebně – pohybový kroužek „Kralovánek“

Tento kroužek je výhradně určen dětem s pohybově-rytmickými dovednostmi a se smyslem pro hudební cítění. Lze do něho zapojit 12 dětí, které si vyberou paní učitelky Petra Soukupová a Bc.Veronika Zemanová v předškolních třídách.

„Kralovánek“ vystupuje nejen na školních akcích, ale také na akcích pro veřejnost (vánoční a jarní besídka pro důchodce v Lidovém domě v Kralovicích, vystoupení v Domě sociální péče v Kralovicích a zahájení jarního programu na Dni řemesel v Mariánské Týnici).
Také se pravidelně zúčastňuje oblastní  přehlídky mateřských škol „Mateřinka“ s velmi pěknými výsledky (účast na celostátním festivalu „Mateřinka“ v Nymburce).

Pěvecký kroužek “ Kralovická koťata“

Pěvecký kroužek navštěvují děti z celé mateřské školy, které si rády zpívají hlavně pro radost. Děti si zde formou sluchových a rytmických her osvojují a upevňují své tonální a rytmické cítění. Hravou formou se učí texty nových písní, správnému dýchání při zpěvu a zvládat změny tempa a dynamiky v písních. Učí se reagovat na dirigentská gesta, zpívat čistě a rytmicky správně ve sboru i sólově. Děti tak získávají i zdravé sebevědomí. Každý rok děti nacvičují písně na veřejné vánoční a jarní vystoupení pro veřejnost.

 Řídíme se heslem:
„Kdo si zpívá, krásu vidí,
nikomu nic nezávidí,
proto všichni s písničkou
zaplavme zem celičkou“

KROUŽKY JSOU ZDARMA.

Plavání pro děti předškolního věku

Plavecké lekce navštěvují  předškolní děti.

Předplavecký výcvik probíhá v Základní škole v Kaznějově v 10ti lekcích  s odborným vedením. Děti dojíždějí v počtu 20 jedenkrát týdně, skupiny se střídají.  Kurzovné i cestu hradí rodiče dětí. Děti jsou nadšené, plavání probíhá hravou formou motivačním cvičením, s vhodnými a zajímavými plaveckými pomůckami.

Poradenství

Mateřská škola nabízí spolupráci s těmito odborníky

  • klinický logoped PaedDr. Blanka Gruberová – pravidelné návštěvy školy (vždy úterý)
  • třídní schůzky/individuální pohovory s učitelkami a zákonnými zástupci
  • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky dle situace a žádosti rodičů
  • výchovné poradenství ve škole – možnost kontaktovat učitelku – Taťánu Fojtíkovou  (III. třída „U Medvídků“)