Informace k otevření MŠ

Provoz mateřské školy se bude řídit standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne umístit svoje dítě do zpět do MŠ, musí respektovat tato opatření:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

( tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti )

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  ( tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy

 • doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu ( zejména  předání, vyzvednutí dítěte)
 • děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
 • rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Ve třídě

 • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně ( 20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem 

Otevřena bude od 11. května 2020 od 6,15 hod.

 •  třída  Medvídků ( pro děti od Ferdů, Kočiček, Medvídků a Žabiček )
 •  třída  Berušek ( pro děti od Berušek, Myšek a Veverek )

Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Dokument si můžete stáhnout na našich stránkách nebo vyplnit při příchodu do školky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit stravu pro své dítě přes www.strava.cz 

Dětem, které nastoupí do školky 11.května 2020 je strava již přihlášena.

V Kralovicích 6.5.2020

Hana Tobrmanová  –  ředitelka MŠ Kralovice